Dit is grappig een server voor je amateurstation, met digitale mode's geïnstalleerd, morse-keyer-chip en remote control van je amateurstation gebaseerd op ene Raspberry Pi de MFJ RigPi mfjenterprises.com/Product.php (OK ik geef het toe... ik heb een zwak voor de Raspberry Pi, en ik heb een zwak voor MFJ. Dat kon dus niet missen :-) Maar het idee is wel heel leuk).

Follow

@PA0ETE
Goedemorgen! Nieuwe idioom: Ik heb een zwak voor...
Dank je wel! 😃😉

@_hensys_ Het is een bestaande uitdrukking, maar ik gebruik hem niet vaak :-)

Sign in to participate in the conversation
Mastodonten.de

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!